1.  ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
2.  บ้านกรับใหญ่
3.  บ้านช่องด่าน
4.  บ้านทุ่งโป่ง
5.  บ้านน้ำลาด
6.  บ้านบึงหัวแหวน
7.  บ้านรางพยอม
8.  บ้านลําอีซู
9.  บ้านวังใหญ่
10.  บ้านสระเตยพัฒนา
11.  บ้านหนองขอน
12.  บ้านหนองตาเดช
13.  บ้านหนองนกแก้ว
14.  บ้านหนองปรือ
15.  บ้านหนองผักแว่น
16.  บ้านหนองประดู่
17.  บ้านหนองแสลบ
18.  บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ)
19.  บ้านหนองไก่ต่อ
20.  บ้านเขาแหลม
21.  บ้านเขามุสิ
22.  วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
23.  วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
24.  ประชาพัฒนา
25.  หมู่บ้านป่าไม้
26.  อนุบาลวัดเลาขวัญ
27.  เขาวงพระจันทร์