1.  ชุมชนบ้านหลุมรัง
2.  บ้านตรอกสะเดา
3.  บ้านบะลังกา
4.  บ้านพุบอน
5.  บ้านพุพรหม
6.  บ้านหนองกร่าง
7.  บ้านหนองกุ่ม
8.  บ้านหนองงูเห่า
9.  บ้านหนองปลิง
10.  บ้านหนองปลาไหล
11.  บ้านหนองผือ
12.  บ้านหนองรี
13.  บ้านหนองแกประชาสรรค์
14.  บ้านหนองแกใน
15.  บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ)
16.  บ้านหนองไก่เหลือง
17.  บ้านเขานางสางหัว
18.  บ้านห้วยหวาย
19.  บ้านไร่เจริญ
20.  ราษฎร์บํารุงธรรม
21.  ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)