1.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
2.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
3.  บ้านกระพี้
4.  บ้านกู่
5.  บ้านขามเวียน
6.  บ้านกอก
7.  บ้านดอนกลาง
8.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
9.  บ้านตะคร้อโนนทอง
10.  บ้านป่าหวาย
11.  บ้านศาลาหนองขอน
12.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
13.  บ้านหนองบง
14.  บ้านหนองปรือโป่ง
15.  บ้านหนองผือ
16.  บ้านหนองบัว
17.  บ้านหนองม่วง
18.  บ้านหนองสะเดา
19.  บ้านหนองสะแก
20.  บ้านหนองเต่า
21.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
22.  บ้านหนองโคบาล
23.  บ้านอ้อยช้าง
24.  บ้านแก้งสนามนาง
25.  บ้านโคกเพ็ด
26.  บ้านโจด
27.  บ้านโนนสัง
28.  บ้านโนนเต็ง
29.  วนาประชารัฐบำรุง
30.  วัดบ้านสีดา
31.  วัดบ้านหนองกก
32.  ห้วยไหวัฒนา