1.  บ้านกู่
2.  บ้านกอก
3.  บ้านหนองผือ
4.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
5.  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา