1.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
2.  ชุมชนคงวิทยา
3.  ชุมชนบ้านวัด
4.  บ้านกระพี้
5.  บ้านกู่
6.  บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
7.  บ้านขามหนองแวง
8.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
9.  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
10.  บ้านดอนใหญ่
11.  บ้านตลุกหินปูน
12.  บ้านตะหนอด
13.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
14.  บ้านทองหลาง
15.  บ้านป่าหวาย
16.  บ้านฝาผนัง
17.  บ้านหญ้าคา
18.  บ้านหนองขามนาดี
19.  บ้านหนองจาน
20.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
21.  บ้านหนองบัวกระจาย
22.  บ้านหนองผือ
23.  บ้านหนองม่วง
24.  บ้านหนองหว้า
25.  บ้านหนองโจด
26.  บ้านห้วยทราย
27.  บ้านหมัน
28.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
29.  บ้านเก่าค้อ
30.  บ้านเมืองคง
31.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
32.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
33.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
34.  บ้านโคกสว่าง
35.  บ้านโคกเสี่ยว
36.  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
37.  บ้านโนนสัง
38.  บ้านโนนเต็ง
39.  ปริยัติไพศาล
40.  วัดบ้านกระเบื้อง
41.  วัดบ้านดอนเต็ง
42.  วัดบ้านมะค่า
43.  วัดบ้านดอนโก่ย
44.  วัดบ้านสีดา
45.  วัดบ้านศาลาดิน
46.  วัดบ้านโนนกอก
47.  วัดบ้านเมืองสูง
48.  วัดบ้านไร่