1.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
2.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
3.  บ้านกระถิน
4.  บ้านคอนเมือง
5.  บ้านขามเวียน
6.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
7.  บ้านดอนกลาง
8.  บ้านดอนตะหนิน
9.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
10.  บ้านตลุกสาหร่าย
11.  บ้านตะโก
12.  บ้านตะโกโคก
13.  บ้านทองหลางน้อย
14.  บ้านตาจั่น
15.  บ้านน้อยหนองหนาด
16.  บ้านบุเสมาทอง
17.  บ้านประคำ
18.  บ้านปอบิด
19.  บ้านปรางค์
20.  บ้านมะค่า
21.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
22.  บ้านศาลาหนองขอน
23.  บ้านสระครก
24.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
25.  บ้านสีสุก
26.  บ้านหนองกระทุ่ม
27.  บ้านหนองคอม
28.  บ้านหนองบง
29.  บ้านหนองบัวทุ่ง
30.  บ้านหนองปรือโป่ง
31.  บ้านหนองม่วงช่างพิม
32.  บ้านหนองหญ้าขาว
33.  บ้านหนองเต่า
34.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
35.  บ้านหนองแขม
36.  บ้านหนองโคบาล
37.  บ้านหินแห่
38.  บ้านอ้อยช้าง
39.  บ้านเพ็ดน้อย
40.  บ้านโคกตะพาบ
41.  บ้านแฝก
42.  บ้านโจด
43.  บ้านโนนระเวียง
44.  บ้านโนนรัง
45.  บ้านโนนสำราญ
46.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
47.  บ้านโสกน้ำขุ่น
48.  วัดกู่สามัคคี
49.  วัดบ้านเก่างิ้ว
50.  วันครู 2502
51.  ห้วยไหวัฒนา