1.  ชุมชนบ้านวัด
2.  บ้านขามเวียน
3.  บ้านดอนตะหนิน
4.  บ้านดอนเปล้า
5.  บ้านดอนไผ่
6.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
7.  บ้านตะโก
8.  บ้านตะโกโคก
9.  บ้านน้อยหนองหนาด
10.  บ้านมะค่า
11.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
12.  บ้านสีสุก
13.  บ้านหนองบง
14.  บ้านหนองหญ้าขาว
15.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
16.  บ้านเพ็ดน้อย
17.  บ้านโคกตะพาบ
18.  บ้านโคกสี
19.  บ้านโนนมะเฟือง
20.  บ้านไทรโยง
21.  วังโพน
22.  วัดบ้านกระเบื้อง
23.  วัดบ้านดอนโก่ย
24.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
25.  วัดบ้านหนองหัวช้าง