1.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
2.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
3.  บ้านคึมมะอุ
4.  บ้านดอนตะหนิน
5.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
6.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
7.  บ้านบุเสมาทอง
8.  บ้านมะค่า
9.  บ้านหนองโคบาล
10.  บ้านหนองโจด
11.  บ้านห้วยทราย
12.  บ้านห้วยยาง
13.  บ้านอ้อยช้าง
14.  บ้านโคกตะพาบ
15.  บ้านโคกสี
16.  บ้านโจด
17.  วัดบ้านสามเมือง
18.  วัดบ้านหนองแวง