1.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
2.  บ้านตลุกพลวง
3.  บ้านทองหลาง
4.  บ้านหนองโจด
5.  บ้านหลุบกุง
6.  บ้านห้วยทราย
7.  บ้านโคกสี
8.  บ้านไทรโยง