1.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
2.  ชุมชนบ้านวัด
3.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
4.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
5.  บ้านกระพี้
6.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
7.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
8.  บ้านสระครก
9.  บ้านหนองกระทุ่ม
10.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
11.  บ้านหนองพลวง
12.  บ้านหัวหนองฯ
13.  บ้านโนนสัง
14.  วัดบ้านสีดา
15.  วันครู 2502