1.  จักราชราษฎร์สามัคคี
2.  บ้านสระแก้ว
3.  บ้านหนองไผ่