1.  ชลประทานนาตลิ่งชัน
2.  ชุมชนบ้านทับสวาย
3.  ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
4.  บ้านกุดโบสถ์
5.  บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
6.  บ้านกู่โกสีย์วิทยา
7.  บ้านคลองสารเพชร
8.  บ้านช่องโค
9.  บ้านดอน
10.  บ้านดอนพราหมณ์
11.  บ้านตูม
12.  บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
13.  บ้านบึงพระ
14.  บ้านบึงทับปรางค์
15.  บ้านพิชิตคเชนทร์
16.  บ้านสระมะค่า
17.  บ้านสระแก้ว
18.  บ้านหนองกระทุ่ม
19.  บ้านหนองขามน้อย
20.  บ้านหนองปรึก
21.  บ้านหนองพลอง
22.  บ้านหนองม่วง
23.  บ้านหนองม่วงหวาน
24.  บ้านหนองเสาเดียว
25.  บ้านหนองปรือ
26.  บ้านหลุ่งตะเคียน
27.  บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
28.  บ้านหินดาด
29.  บ้านเมืองรัง
30.  บ้านโคกพระ
31.  บ้านโจด
32.  บ้านโนนขี้ตุ่น
33.  บ้านโกรกไม้แดง
34.  บ้านโนนทอง
35.  บ้านโนนปอแดง
36.  บ้านโนนทะยุง
37.  บ้านโคกสำโรง
38.  บ้านโค้งกระโดน
39.  บ้านโนนเพชร
40.  ภูทองวิทยา
41.  สมบูรณ์วัฒนา
42.  สามัคคีวิทยา