1.  ขามสงเคราะห์
2.  จักราชราษฎร์สามัคคี
3.  ชลประทานบ้านกอโจด
4.  ชาติวิทยา
5.  ชุมชนดอนไพล
6.  ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
7.  ชุมชนวัดรวง
8.  บ้านกรูด
9.  ชุมชนพลับพลา
10.  บ้านกันผม
11.  บ้านกอกวิทยา
12.  ชุมชนสว่างวิทยา
13.  บ้านกุดจอกน้อย
14.  บ้านกระทุ่มแท่น
15.  บ้านกุดจอกใหญ่
16.  บ้านจอมศรี
17.  บ้านซับตะคร้อ
18.  บ้านดอนเกตุ
19.  บ้านดงพลอง
20.  บ้านซ่าเลือด
21.  บ้านคลองกลาง
22.  บ้านตะคร้อ
23.  บ้านด่านเกวียน
24.  บ้านด่านพัฒนา
25.  บ้านตะกุดเครือปลอก
26.  บ้านตะโก
27.  บ้านตะแกรง
28.  บ้านถนนหัก
29.  บ้านดะแลง
30.  บ้านทรัพย์เจริญ
31.  บ้านทองหลาง
32.  บ้านท่าตะเคียน
33.  บ้านท่าลาดขาว
34.  บ้านท่าตะแบก
35.  บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
36.  บ้านท่าอ่าง
37.  บ้านนาตะคุ
38.  บ้านทุ่งหัวขวาน
39.  บ้านนาตาวงษ์
40.  บ้านท่าลี่
41.  บ้านบึงไทย
42.  บ้านบุกระโทก
43.  บ้านบิง
44.  บ้านบุวังหว้า
45.  บ้านปรางค์
46.  บ้านปอพราน
47.  บ้านพระ
48.  บ้านละกอ
49.  บ้านพระนารายณ์
50.  บ้านพระพุทธ
51.  บ้านละลม
52.  บ้านยอกขาม
53.  บ้านสระซาง
54.  บ้านลุงเขว้า
55.  บ้านสระมะค่า
56.  บ้านสวนปอ
57.  บ้านสารภี
58.  บ้านสว่างวิทยา
59.  บ้านสวนหอม
60.  บ้านหนองขาม
61.  บ้านหนองจาน
62.  บ้านหนองชุมแสง
63.  บ้านหนองกก
64.  บ้านหนองตะไก้
65.  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
66.  บ้านหนองนกกวัก
67.  บ้านหนองจระเข้หิน
68.  บ้านหนองนกเขา
69.  บ้านหนองบอน
70.  บ้านหนองบัวกลาง
71.  บ้านหนองบัวโคก
72.  บ้านหนองบุนนาก
73.  บ้านหนองม่วงใหญ่
74.  บ้านหนองยาง
75.  บ้านหนองลูกควาย
76.  บ้านหนองสะแก
77.  บ้านหนองสาย
78.  บ้านหนองหัวแรด
79.  บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
80.  บ้านหนองโสน
81.  บ้านหนองไผ่
82.  บ้านหนองแมว
83.  บ้านหนองไทร
84.  บ้านหนองไม้ไผ่
85.  บ้านหลุ่งประดู่
86.  บ้านห้วยปอ
87.  บ้านหนองไผ่
88.  บ้านห้วยแคน
89.  บ้านหัวสะพาน
90.  บ้านหัวทำนบ
91.  บ้านเมืองพลับพลา
92.  บ้านหินโคน
93.  บ้านโคกสะอาด
94.  บ้านโคกพลวง
95.  บ้านโนนตาพรม
96.  บ้านโนนพฤกษ์
97.  บ้านแสนสุข
98.  บ้านโนนสำราญ
99.  บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
100.  บ้านโนนพะไล
101.  บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
102.  บ้านใหม่ไทยเจริญ
103.  บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
104.  บ้านใหม่สมบูรณ์
105.  พิมานประชาสันต์
106.  รัฐการุณวิทยา
107.  รักชาติประชาบำรุง
108.  วัดกุดสวาย
109.  ราษฎร์บำรุง
110.  วัดพะโค
111.  ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
112.  วัดหนองนกคุ่ม
113.  วัดหนองนา
114.  วัดหนองจอก
115.  วัดสลักได
116.  วัดหนองบัวยอดแก้ว
117.  สมานมิตรวิทยา
118.  วัดหนองพลวง
119.  หนองพลวงพิทยา
120.  วัดหินมงคล
121.  อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
122.  วัดเหมสูง
123.  อรพิมพ์วิทยา
124.  อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
125.  เสมาอุปถัมภ์
126.  เทียมนครวิทยา
127.  โคกวังวนวิทยา
128.  โนนตาวิทย์
129.  เพชรมาตุคลา
130.  ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
131.  อำนวยศิลป์สารกิจ
132.  ไทรทอง
133.  โชคชัยพรหมบุตรบริหาร