1.  ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
2.  ชุมชนสว่างวิทยา
3.  บ้านกุดจอกใหญ่
4.  บ้านบึงทับปรางค์
5.  บ้านบิง
6.  บ้านละลม
7.  บ้านหนองเสาเดียว
8.  บ้านหนองแมว
9.  บ้านโนนทะยุง
10.  บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
11.  รักชาติประชาบำรุง
12.  ราษฎร์บำรุง
13.  วัดเหมสูง
14.  อำนวยศิลป์สารกิจ