1.  ขามสงเคราะห์
2.  บ้านท่าลาดขาว
3.  ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ