1.  ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
2.  บ้านกันผม
3.  บ้านกอกวิทยา
4.  บ้านกุดโบสถ์
5.  บ้านกระทุ่มแท่น
6.  บ้านจอมศรี
7.  บ้านดอน
8.  บ้านคลองกลาง
9.  บ้านตะคร้อ
10.  บ้านตะแกรง
11.  บ้านทองหลาง
12.  บ้านท่าลาดขาว
13.  บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
14.  บ้านทุ่งหัวขวาน
15.  บ้านปรางค์
16.  บ้านยอกขาม
17.  บ้านสระซาง
18.  บ้านสระแก้ว
19.  บ้านหนองจาน
20.  บ้านหนองชุมแสง
21.  บ้านหนองตะไก้
22.  บ้านหนองนกเขา
23.  บ้านหนองม่วง
24.  บ้านหนองม่วงใหญ่
25.  บ้านหลุ่งตะเคียน
26.  บ้านหนองไผ่
27.  บ้านห้วยแคน
28.  บ้านเมืองพลับพลา
29.  บ้านหินโคน
30.  บ้านโนนตาพรม
31.  บ้านโกรกไม้แดง
32.  บ้านโนนปอแดง
33.  บ้านโนนเพชร
34.  บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
35.  รักชาติประชาบำรุง
36.  วัดกุดสวาย
37.  วัดพะโค
38.  ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
39.  วัดหนองนกคุ่ม
40.  สมานมิตรวิทยา
41.  สามัคคีวิทยา
42.  โนนตาวิทย์
43.  เพชรมาตุคลา
44.  อำนวยศิลป์สารกิจ