1.  ขามสงเคราะห์
2.  จักราชราษฎร์สามัคคี
3.  ชลประทานนาตลิ่งชัน
4.  ชุมชนบ้านทับสวาย
5.  ชุมชนวัดรวง
6.  บ้านกรูด
7.  ชุมชนพลับพลา
8.  บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
9.  บ้านกู่โกสีย์วิทยา
10.  บ้านกุดจอกน้อย
11.  บ้านกุดจอกใหญ่
12.  บ้านคลองสารเพชร
13.  บ้านซับตะคร้อ
14.  บ้านช่องโค
15.  บ้านดอนพราหมณ์
16.  บ้านดอนเกตุ
17.  บ้านดงพลอง
18.  บ้านด่านเกวียน
19.  บ้านด่านพัฒนา
20.  บ้านตะกุดเครือปลอก
21.  บ้านตะโก
22.  บ้านตูม
23.  บ้านดะแลง
24.  บ้านทรัพย์เจริญ
25.  บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
26.  บ้านท่าตะเคียน
27.  บ้านท่าตะแบก
28.  บ้านท่าอ่าง
29.  บ้านนาตะคุ
30.  บ้านนาตาวงษ์
31.  บ้านบึงพระ
32.  บ้านท่าลี่
33.  บ้านบึงไทย
34.  บ้านบิง
35.  บ้านบุวังหว้า
36.  บ้านปอพราน
37.  บ้านพิชิตคเชนทร์
38.  บ้านพระ
39.  บ้านละกอ
40.  บ้านพระนารายณ์
41.  บ้านลุงเขว้า
42.  บ้านสระมะค่า
43.  บ้านสวนปอ
44.  บ้านสารภี
45.  บ้านสว่างวิทยา
46.  บ้านหนองกระทุ่ม
47.  บ้านสวนหอม
48.  บ้านหนองขาม
49.  บ้านหนองกก
50.  บ้านหนองขามน้อย
51.  บ้านหนองจระเข้หิน
52.  บ้านหนองบอน
53.  บ้านหนองบัวกลาง
54.  บ้านหนองบัวโคก
55.  บ้านหนองบุนนาก
56.  บ้านหนองพลอง
57.  บ้านหนองม่วงหวาน
58.  บ้านหนองยาง
59.  บ้านหนองสะแก
60.  บ้านหนองสาย
61.  บ้านหนองหัวแรด
62.  บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
63.  บ้านหนองปรือ
64.  บ้านหนองไผ่
65.  บ้านหนองไทร
66.  บ้านหลุ่งประดู่
67.  บ้านห้วยปอ
68.  บ้านหัวสะพาน
69.  บ้านหินดาด
70.  บ้านเมืองรัง
71.  บ้านโคกพระ
72.  บ้านโคกสะอาด
73.  บ้านโคกพลวง
74.  บ้านโจด
75.  บ้านโนนทอง
76.  บ้านโนนพฤกษ์
77.  บ้านแสนสุข
78.  บ้านโนนสำราญ
79.  บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
80.  บ้านโค้งกระโดน
81.  บ้านโนนพะไล
82.  บ้านใหม่ไทยเจริญ
83.  บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
84.  พิมานประชาสันต์
85.  รัฐการุณวิทยา
86.  ภูทองวิทยา
87.  วัดสลักได
88.  วัดหนองบัวยอดแก้ว
89.  วัดหนองพลวง
90.  วัดหินมงคล
91.  อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
92.  วัดเหมสูง
93.  อรพิมพ์วิทยา
94.  อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
95.  เสมาอุปถัมภ์
96.  เทียมนครวิทยา
97.  ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
98.  ไทรทอง
99.  โชคชัยพรหมบุตรบริหาร