1.  ชลประทานบ้านกอโจด
2.  ชาติวิทยา
3.  ชุมชนดอนไพล
4.  ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
5.  ชุมชนสว่างวิทยา
6.  บ้านซ่าเลือด
7.  บ้านถนนหัก
8.  บ้านบึงทับปรางค์
9.  บ้านบุกระโทก
10.  บ้านพระพุทธ
11.  บ้านละลม
12.  บ้านสระมะค่า
13.  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
14.  บ้านหนองนกกวัก
15.  บ้านหนองปรึก
16.  บ้านหนองลูกควาย
17.  บ้านหนองเสาเดียว
18.  บ้านหนองโสน
19.  บ้านหนองแมว
20.  บ้านหนองไม้ไผ่
21.  บ้านหัวทำนบ
22.  บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
23.  บ้านโนนขี้ตุ่น
24.  บ้านโนนทะยุง
25.  บ้านโคกสำโรง
26.  บ้านใหม่สมบูรณ์
27.  ราษฎร์บำรุง
28.  วัดหนองนา
29.  วัดหนองจอก
30.  สมบูรณ์วัฒนา
31.  หนองพลวงพิทยา
32.  โคกวังวนวิทยา