1.  ชลประทานนาตลิ่งชัน
2.  ชุมชนดอนไพล
3.  บ้านกันผม
4.  บ้านกอกวิทยา
5.  บ้านคลองสารเพชร
6.  บ้านคลองกลาง
7.  บ้านท่าลาดขาว
8.  บ้านท่าตะแบก
9.  บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
10.  บ้านพระพุทธ
11.  บ้านหนองตะไก้
12.  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
13.  บ้านหนองบัวโคก
14.  บ้านหนองปรึก
15.  บ้านหนองปรือ
16.  บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
17.  บ้านหินโคน
18.  บ้านโนนพะไล
19.  บ้านโนนเพชร
20.  วัดพะโค
21.  หนองพลวงพิทยา
22.  อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย