1.  ขามสงเคราะห์
2.  จักราชราษฎร์สามัคคี
3.  ชลประทานบ้านกอโจด
4.  ชุมชนบ้านทับสวาย
5.  ชาติวิทยา
6.  ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
7.  ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
8.  ชุมชนวัดรวง
9.  บ้านกรูด
10.  ชุมชนพลับพลา
11.  ชุมชนสว่างวิทยา
12.  บ้านกุดโบสถ์
13.  บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
14.  บ้านกู่โกสีย์วิทยา
15.  บ้านกุดจอกน้อย
16.  บ้านกระทุ่มแท่น
17.  บ้านกุดจอกใหญ่
18.  บ้านจอมศรี
19.  บ้านซับตะคร้อ
20.  บ้านช่องโค
21.  บ้านดอน
22.  บ้านดอนพราหมณ์
23.  บ้านดอนเกตุ
24.  บ้านดงพลอง
25.  บ้านซ่าเลือด
26.  บ้านตะคร้อ
27.  บ้านด่านเกวียน
28.  บ้านด่านพัฒนา
29.  บ้านตะกุดเครือปลอก
30.  บ้านตะโก
31.  บ้านตะแกรง
32.  บ้านถนนหัก
33.  บ้านตูม
34.  บ้านดะแลง
35.  บ้านทรัพย์เจริญ
36.  บ้านทองหลาง
37.  บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
38.  บ้านท่าตะเคียน
39.  บ้านท่าอ่าง
40.  บ้านนาตะคุ
41.  บ้านทุ่งหัวขวาน
42.  บ้านนาตาวงษ์
43.  บ้านบึงพระ
44.  บ้านบึงทับปรางค์
45.  บ้านท่าลี่
46.  บ้านบึงไทย
47.  บ้านบุกระโทก
48.  บ้านบิง
49.  บ้านบุวังหว้า
50.  บ้านปรางค์
51.  บ้านปอพราน
52.  บ้านพิชิตคเชนทร์
53.  บ้านพระ
54.  บ้านละกอ
55.  บ้านพระนารายณ์
56.  บ้านละลม
57.  บ้านยอกขาม
58.  บ้านสระซาง
59.  บ้านสระมะค่า
60.  บ้านลุงเขว้า
61.  บ้านสระแก้ว
62.  บ้านสระมะค่า
63.  บ้านสวนปอ
64.  บ้านสารภี
65.  บ้านสว่างวิทยา
66.  บ้านหนองกระทุ่ม
67.  บ้านสวนหอม
68.  บ้านหนองขาม
69.  บ้านหนองจาน
70.  บ้านหนองชุมแสง
71.  บ้านหนองกก
72.  บ้านหนองขามน้อย
73.  บ้านหนองนกกวัก
74.  บ้านหนองจระเข้หิน
75.  บ้านหนองนกเขา
76.  บ้านหนองบอน
77.  บ้านหนองบัวกลาง
78.  บ้านหนองบุนนาก
79.  บ้านหนองพลอง
80.  บ้านหนองม่วง
81.  บ้านหนองม่วงหวาน
82.  บ้านหนองม่วงใหญ่
83.  บ้านหนองยาง
84.  บ้านหนองลูกควาย
85.  บ้านหนองสะแก
86.  บ้านหนองสาย
87.  บ้านหนองหัวแรด
88.  บ้านหนองเสาเดียว
89.  บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
90.  บ้านหนองโสน
91.  บ้านหนองไผ่
92.  บ้านหนองแมว
93.  บ้านหนองไทร
94.  บ้านหนองไม้ไผ่
95.  บ้านหลุ่งประดู่
96.  บ้านห้วยปอ
97.  บ้านหลุ่งตะเคียน
98.  บ้านหนองไผ่
99.  บ้านห้วยแคน
100.  บ้านหัวสะพาน
101.  บ้านหัวทำนบ
102.  บ้านหินดาด
103.  บ้านเมืองพลับพลา
104.  บ้านเมืองรัง
105.  บ้านโคกพระ
106.  บ้านโคกสะอาด
107.  บ้านโคกพลวง
108.  บ้านโจด
109.  บ้านโนนขี้ตุ่น
110.  บ้านโนนตาพรม
111.  บ้านโกรกไม้แดง
112.  บ้านโนนทอง
113.  บ้านโนนปอแดง
114.  บ้านโนนพฤกษ์
115.  บ้านแสนสุข
116.  บ้านโนนทะยุง
117.  บ้านโคกสำโรง
118.  บ้านโนนสำราญ
119.  บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
120.  บ้านโค้งกระโดน
121.  บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
122.  บ้านใหม่ไทยเจริญ
123.  บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
124.  บ้านใหม่สมบูรณ์
125.  พิมานประชาสันต์
126.  รัฐการุณวิทยา
127.  รักชาติประชาบำรุง
128.  วัดกุดสวาย
129.  ราษฎร์บำรุง
130.  ภูทองวิทยา
131.  ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
132.  วัดหนองนกคุ่ม
133.  วัดหนองนา
134.  วัดหนองจอก
135.  วัดสลักได
136.  วัดหนองบัวยอดแก้ว
137.  สมบูรณ์วัฒนา
138.  สมานมิตรวิทยา
139.  วัดหนองพลวง
140.  วัดหินมงคล
141.  อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
142.  สามัคคีวิทยา
143.  วัดเหมสูง
144.  อรพิมพ์วิทยา
145.  เสมาอุปถัมภ์
146.  เทียมนครวิทยา
147.  โคกวังวนวิทยา
148.  โนนตาวิทย์
149.  เพชรมาตุคลา
150.  ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
151.  อำนวยศิลป์สารกิจ
152.  ไทรทอง
153.  โชคชัยพรหมบุตรบริหาร