1.  ชุมชนสว่างวิทยา
2.  บ้านจอมศรี
3.  บ้านด่านพัฒนา
4.  บ้านท่าตะเคียน
5.  บ้านท่าตะแบก
6.  บ้านบิง
7.  บ้านสระมะค่า
8.  บ้านหนองตะไก้
9.  บ้านหนองบัวโคก
10.  บ้านหนองม่วงหวาน
11.  บ้านหนองเสาเดียว
12.  บ้านหลุ่งประดู่
13.  บ้านโนนตาพรม
14.  ภูทองวิทยา
15.  วัดหนองจอก
16.  สามัคคีวิทยา
17.  อรพิมพ์วิทยา