1.  บ้านกู่โกสีย์วิทยา
2.  บ้านซ่าเลือด
3.  บ้านท่าลาดขาว
4.  บ้านท่าตะแบก
5.  บ้านท่าอ่าง
6.  บ้านนาตาวงษ์
7.  บ้านบึงพระ
8.  บ้านบึงไทย
9.  บ้านสวนหอม
10.  บ้านหนองบัวกลาง
11.  บ้านหนองม่วง
12.  บ้านหนองม่วงใหญ่
13.  บ้านหนองลูกควาย
14.  บ้านหนองสาย
15.  บ้านห้วยแคน
16.  บ้านเมืองรัง
17.  บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
18.  บ้านใหม่สมบูรณ์
19.  รัฐการุณวิทยา
20.  รักชาติประชาบำรุง
21.  วัดสลักได
22.  สมานมิตรวิทยา
23.  วัดหนองพลวง
24.  อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
25.  โคกวังวนวิทยา
26.  เพชรมาตุคลา