1.  บ้านตะโก
2.  บ้านท่าลาดขาว
3.  บ้านปรางค์
4.  บ้านยอกขาม
5.  บ้านสวนปอ
6.  บ้านสว่างวิทยา
7.  บ้านหนองหัวแรด
8.  บ้านหลุ่งประดู่
9.  บ้านห้วยแคน
10.  บ้านโกรกไม้แดง
11.  ภูทองวิทยา
12.  สามัคคีวิทยา
13.  อรพิมพ์วิทยา