1.  จักราชราษฎร์สามัคคี
2.  ชลประทานบ้านกอโจด
3.  ชลประทานนาตลิ่งชัน
4.  ชุมชนดอนไพล
5.  บ้านคลองสารเพชร
6.  บ้านซ่าเลือด
7.  บ้านด่านเกวียน
8.  บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
9.  บ้านท่าอ่าง
10.  บ้านบุกระโทก
11.  บ้านบิง
12.  บ้านพิชิตคเชนทร์
13.  บ้านหนองกระทุ่ม
14.  บ้านหนองลูกควาย
15.  บ้านหนองสะแก
16.  บ้านหนองหัวแรด
17.  บ้านหัวทำนบ
18.  บ้านหินดาด
19.  บ้านโจด
20.  บ้านโนนขี้ตุ่น
21.  บ้านโนนเพชร
22.  อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
23.  อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
24.  โนนตาวิทย์
25.  เพชรมาตุคลา
26.  โชคชัยพรหมบุตรบริหาร