1.  บ้านกรูด
2.  ชุมชนพลับพลา
3.  บ้านกันผม
4.  บ้านกอกวิทยา
5.  บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
6.  บ้านกระทุ่มแท่น
7.  บ้านคลองสารเพชร
8.  บ้านจอมศรี
9.  บ้านซับตะคร้อ
10.  บ้านช่องโค
11.  บ้านดอน
12.  บ้านดอนเกตุ
13.  บ้านดงพลอง
14.  บ้านด่านพัฒนา
15.  บ้านตะกุดเครือปลอก
16.  บ้านตะโก
17.  บ้านตูม
18.  บ้านดะแลง
19.  บ้านทรัพย์เจริญ
20.  บ้านท่าลาดขาว
21.  บ้านนาตะคุ
22.  บ้านบึงพระ
23.  บ้านท่าลี่
24.  บ้านบุกระโทก
25.  บ้านบิง
26.  บ้านปรางค์
27.  บ้านปอพราน
28.  บ้านพิชิตคเชนทร์
29.  บ้านละกอ
30.  บ้านพระนารายณ์
31.  บ้านพระพุทธ
32.  บ้านยอกขาม
33.  บ้านสระซาง
34.  บ้านสระมะค่า
35.  บ้านลุงเขว้า
36.  บ้านสระแก้ว
37.  บ้านสระมะค่า
38.  บ้านสวนปอ
39.  บ้านสว่างวิทยา
40.  บ้านหนองกระทุ่ม
41.  บ้านหนองจาน
42.  บ้านหนองชุมแสง
43.  บ้านหนองกก
44.  บ้านหนองตะไก้
45.  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
46.  บ้านหนองนกกวัก
47.  บ้านหนองจระเข้หิน
48.  บ้านหนองนกเขา
49.  บ้านหนองบอน
50.  บ้านหนองบัวโคก
51.  บ้านหนองบุนนาก
52.  บ้านหนองปรึก
53.  บ้านหนองม่วงหวาน
54.  บ้านหนองม่วงใหญ่
55.  บ้านหนองสาย
56.  บ้านหนองไทร
57.  บ้านหนองไผ่
58.  บ้านหัวสะพาน
59.  บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
60.  บ้านหินดาด
61.  บ้านเมืองพลับพลา
62.  บ้านหินโคน
63.  บ้านโคกสะอาด
64.  บ้านโนนตาพรม
65.  บ้านโกรกไม้แดง
66.  บ้านโนนทอง
67.  บ้านโนนปอแดง
68.  บ้านโนนสำราญ
69.  บ้านโค้งกระโดน
70.  บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
71.  บ้านใหม่ไทยเจริญ
72.  บ้านใหม่สมบูรณ์
73.  พิมานประชาสันต์
74.  รักชาติประชาบำรุง
75.  วัดกุดสวาย
76.  วัดพะโค
77.  ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
78.  วัดหนองนา
79.  วัดหนองบัวยอดแก้ว
80.  สมบูรณ์วัฒนา
81.  วัดหนองพลวง
82.  อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
83.  อรพิมพ์วิทยา
84.  อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
85.  เสมาอุปถัมภ์
86.  เทียมนครวิทยา
87.  โนนตาวิทย์
88.  ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
89.  ไทรทอง
90.  โชคชัยพรหมบุตรบริหาร