1.  ขามสงเคราะห์
2.  จักราชราษฎร์สามัคคี
3.  ชลประทานบ้านกอโจด
4.  ชลประทานนาตลิ่งชัน
5.  ชุมชนบ้านทับสวาย
6.  ชาติวิทยา
7.  ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
8.  ชุมชนดอนไพล
9.  ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
10.  ชุมชนวัดรวง
11.  ชุมชนสว่างวิทยา
12.  บ้านกุดโบสถ์
13.  บ้านกู่โกสีย์วิทยา
14.  บ้านกุดจอกน้อย
15.  บ้านกุดจอกใหญ่
16.  บ้านดอนพราหมณ์
17.  บ้านซ่าเลือด
18.  บ้านคลองกลาง
19.  บ้านตะคร้อ
20.  บ้านด่านเกวียน
21.  บ้านตะแกรง
22.  บ้านถนนหัก
23.  บ้านทองหลาง
24.  บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
25.  บ้านท่าตะเคียน
26.  บ้านท่าตะแบก
27.  บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
28.  บ้านท่าอ่าง
29.  บ้านทุ่งหัวขวาน
30.  บ้านนาตาวงษ์
31.  บ้านบึงทับปรางค์
32.  บ้านบึงไทย
33.  บ้านบุวังหว้า
34.  บ้านพระ
35.  บ้านละลม
36.  บ้านสารภี
37.  บ้านสวนหอม
38.  บ้านหนองขาม
39.  บ้านหนองขามน้อย
40.  บ้านหนองบัวกลาง
41.  บ้านหนองพลอง
42.  บ้านหนองม่วง
43.  บ้านหนองยาง
44.  บ้านหนองลูกควาย
45.  บ้านหนองสะแก
46.  บ้านหนองหัวแรด
47.  บ้านหนองเสาเดียว
48.  บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
49.  บ้านหนองปรือ
50.  บ้านหนองโสน
51.  บ้านหนองไผ่
52.  บ้านหนองแมว
53.  บ้านหนองไม้ไผ่
54.  บ้านหลุ่งประดู่
55.  บ้านห้วยปอ
56.  บ้านหลุ่งตะเคียน
57.  บ้านห้วยแคน
58.  บ้านหัวทำนบ
59.  บ้านเมืองรัง
60.  บ้านโคกพระ
61.  บ้านโคกพลวง
62.  บ้านโจด
63.  บ้านโนนขี้ตุ่น
64.  บ้านโนนพฤกษ์
65.  บ้านแสนสุข
66.  บ้านโนนทะยุง
67.  บ้านโคกสำโรง
68.  บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
69.  บ้านโนนพะไล
70.  บ้านโนนเพชร
71.  บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
72.  รัฐการุณวิทยา
73.  ราษฎร์บำรุง
74.  ภูทองวิทยา
75.  วัดหนองนกคุ่ม
76.  วัดหนองจอก
77.  วัดสลักได
78.  สมานมิตรวิทยา
79.  หนองพลวงพิทยา
80.  วัดหินมงคล
81.  สามัคคีวิทยา
82.  วัดเหมสูง
83.  โคกวังวนวิทยา
84.  เพชรมาตุคลา
85.  อำนวยศิลป์สารกิจ