1.  ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
2.  บ้านห้วยโป่ง
3.  บ้านแม่ออกผารู
4.  รวมไทยพัฒนา 1
5.  ป่าไม้อุทิศ 4