1.  บ้านปูแป้
2.  บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
3.  บ้านห้วยปลาหลด
4.  บ้านแม่กลองเก่า
5.  ป่าไม้อุทิศ 4
6.  บ้านแม่วะหลวง