1.  ชุมชนบ้านอุ้มผาง
2.  ชุมชนบ้านพบพระ
3.  ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
4.  ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
5.  ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
6.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
7.  ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
8.  บ้านขุนห้วยนกแล
9.  บ้านค้างภิบาล
10.  บ้านจกปก
11.  บ้านช่องแคบ
12.  บ้านต้นผึ้ง
13.  บ้านทุ่งมะขามป้อม
14.  บ้านน้ำดิบ
15.  บ้านป่าไร่เหนือ
16.  บ้านป่าไร่
17.  บ้านพะละ
18.  บ้านพะเด๊ะ
19.  บ้านร่มเกล้า 2
20.  บ้านร่มเกล้า 4
21.  บ้านมอเกอ
22.  บ้านวังตะเคียน
23.  บ้านวาเล่ย์
24.  บ้านหนองหลวง
25.  บ้านหมื่นฤาชัย
26.  บ้านห้วยปลาหลด
27.  บ้านห้วยกะโหลก
28.  บ้านห้วยบง
29.  บ้านห้วยนกแล
30.  บ้านห้วยม่วง
31.  บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
32.  บ้านห้วยไม้แป้น
33.  บ้านหัวฝาย
34.  บ้านแม่กลองเก่า
35.  บ้านแม่กลองใหม่
36.  บ้านแม่กาษา
37.  บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
38.  บ้านแม่กื้ดสามท่า
39.  บ้านแม่กุหลวง
40.  บ้านแม่จะเราสองแคว
41.  บ้านแม่ตาวแพะ
42.  บ้านแม่ตาวใต้
43.  บ้านแม่ปะเหนือ
44.  บ้านแม่ปะใต้
45.  บ้านแม่ตาวใหม่
46.  บ้านแม่ระมาดน้อย
47.  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
48.  บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
49.  บ้านแม่ระเมิง
50.  บ้านแม่โกนเกน
51.  บ้านแม่ออกผารู
52.  รวมไทยพัฒนา 2
53.  รวมไทยพัฒนา 5
54.  รวมไทยพัฒนา 6
55.  แม่สอด