1.  ขุนห้วยบ้านรุ่ง
2.  กลาโหมราชเสนา
3.  ชุมชนบ้านท่าสองยาง
4.  ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
5.  บ้านกล้อทอ
6.  บ้านขะเนจื้อ
7.  ญาณวิศิษฎ์
8.  บ้านขุนห้วยช่องแคบ
9.  บ้านถ้ำผาโด้
10.  บ้านทีกะเป่อ
11.  บ้านท่าอาจ
12.  บ้านนุเซะโปล้
13.  บ้านปรอผาโด้
14.  บ้านปางส้าน
15.  บ้านปูเต้อ
16.  บ้านป่าคาใหม่
17.  บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
18.  บ้านยะพอ
19.  บ้านร่มเกล้า 3
20.  บ้านวังผา
21.  บ้านสามหมื่น
22.  บ้านหนองบัว
23.  บ้านสันป่าไร่
24.  บ้านห้วยหินฝน
25.  บ้านเจดีย์โคะ
26.  บ้านเซอทะ
27.  บ้านแม่จวาง
28.  บ้านแม่กุเหนือ
29.  บ้านแม่ตาว
30.  บ้านแม่ปะ
31.  บ้านแม่พลู
32.  บ้านแม่ละเมา
33.  บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
34.  บ้านแม่สละ
35.  บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
36.  บ้านแม่อมกิ
37.  บ้านแม่อุสุวิทยา
38.  บ้านไม้กะพง
39.  รวมไทยพัฒนา 1
40.  ป่าไม้อุทิศ 4
41.  รวมไทยพัฒนา 3
42.  วัดสว่างอารมณ์
43.  สามัคคีวิทยา
44.  ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
45.  ห้วยน้ำนักวิทยา
46.  อรุณเมธา
47.  ไทยราษฎร์คีรี