1.  ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
2.  บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
3.  บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
4.  บ้านทุ่งถ้ำ
5.  บ้านธงชัย
6.  บ้านน้ำหอม
7.  บ้านปูแป้
8.  บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
9.  บ้านห้วยนกกก
10.  บ้านห้วยโป่ง
11.  บ้านอู่หู่
12.  บ้านแม่กลองน้อย
13.  บ้านแม่ตื่น
14.  บ้านแม่สละเหนือ
15.  บ้านแม่โพ
16.  รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
17.  รวมไทยพัฒนา 4
18.  บ้านแม่วะหลวง
19.  ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย