1.  ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
2.  บ้านขะเนจื้อ
3.  บ้านปูแป้
4.  บ้านวาเล่ย์
5.  บ้านหมื่นฤาชัย
6.  บ้านห้วยไม้แป้น
7.  บ้านห้วยโป่ง
8.  บ้านแม่กื้ดสามท่า
9.  บ้านแม่พลู