1.  ขุนห้วยบ้านรุ่ง
2.  กลาโหมราชเสนา
3.  ชุมชนบ้านอุ้มผาง
4.  ชุมชนบ้านพบพระ
5.  ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
6.  ชุมชนบ้านท่าสองยาง
7.  ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
8.  ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
9.  ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
10.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
11.  ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
12.  บ้านกล้อทอ
13.  ญาณวิศิษฎ์
14.  บ้านขุนห้วยนกแล
15.  บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
16.  บ้านขุนห้วยช่องแคบ
17.  บ้านค้างภิบาล
18.  บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
19.  บ้านจกปก
20.  บ้านช่องแคบ
21.  บ้านถ้ำผาโด้
22.  บ้านทีกะเป่อ
23.  บ้านต้นผึ้ง
24.  บ้านท่าอาจ
25.  บ้านทุ่งถ้ำ
26.  บ้านทุ่งมะขามป้อม
27.  บ้านธงชัย
28.  บ้านน้ำดิบ
29.  บ้านน้ำหอม
30.  บ้านนุเซะโปล้
31.  บ้านปรอผาโด้
32.  บ้านปางส้าน
33.  บ้านป่าไร่เหนือ
34.  บ้านปูเต้อ
35.  บ้านป่าไร่
36.  บ้านพะละ
37.  บ้านป่าคาใหม่
38.  บ้านพะเด๊ะ
39.  บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
40.  บ้านร่มเกล้า 2
41.  บ้านยะพอ
42.  บ้านร่มเกล้า 3
43.  บ้านร่มเกล้า 4
44.  บ้านมอเกอ
45.  บ้านวังตะเคียน
46.  บ้านวังผา
47.  บ้านสามหมื่น
48.  บ้านหนองบัว
49.  บ้านสันป่าไร่
50.  บ้านหนองหลวง
51.  บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
52.  บ้านห้วยนกกก
53.  บ้านห้วยปลาหลด
54.  บ้านห้วยกะโหลก
55.  บ้านห้วยบง
56.  บ้านห้วยนกแล
57.  บ้านห้วยม่วง
58.  บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
59.  บ้านห้วยหินฝน
60.  บ้านหัวฝาย
61.  บ้านเจดีย์โคะ
62.  บ้านอู่หู่
63.  บ้านแม่กลองเก่า
64.  บ้านแม่กลองน้อย
65.  บ้านแม่กลองใหม่
66.  บ้านแม่กาษา
67.  บ้านเซอทะ
68.  บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
69.  บ้านแม่จวาง
70.  บ้านแม่กุเหนือ
71.  บ้านแม่กุหลวง
72.  บ้านแม่จะเราสองแคว
73.  บ้านแม่ตาวแพะ
74.  บ้านแม่ตาว
75.  บ้านแม่ตาวใต้
76.  บ้านแม่ปะ
77.  บ้านแม่ตื่น
78.  บ้านแม่ปะเหนือ
79.  บ้านแม่ปะใต้
80.  บ้านแม่ตาวใหม่
81.  บ้านแม่ระมาดน้อย
82.  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
83.  บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
84.  บ้านแม่ละเมา
85.  บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
86.  บ้านแม่ระเมิง
87.  บ้านแม่สละเหนือ
88.  บ้านแม่สละ
89.  บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
90.  บ้านแม่อมกิ
91.  บ้านแม่โกนเกน
92.  บ้านแม่ออกผารู
93.  บ้านแม่อุสุวิทยา
94.  บ้านไม้กะพง
95.  บ้านแม่โพ
96.  รวมไทยพัฒนา 1
97.  ป่าไม้อุทิศ 4
98.  รวมไทยพัฒนา 2
99.  รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
100.  รวมไทยพัฒนา 4
101.  รวมไทยพัฒนา 5
102.  รวมไทยพัฒนา 3
103.  บ้านแม่วะหลวง
104.  รวมไทยพัฒนา 6
105.  วัดสว่างอารมณ์
106.  สามัคคีวิทยา
107.  ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
108.  ห้วยน้ำนักวิทยา
109.  แม่สอด
110.  อรุณเมธา
111.  ไทยราษฎร์คีรี
112.  ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย