1.  บ้านจกปก
2.  บ้านนุเซะโปล้
3.  บ้านพะเด๊ะ
4.  บ้านร่มเกล้า 4
5.  บ้านห้วยไม้แป้น
6.  บ้านแม่กาษา
7.  บ้านแม่ตาวใหม่
8.  บ้านแม่ระมาดน้อย
9.  สามัคคีวิทยา