1.  ขุนห้วยบ้านรุ่ง
2.  ชุมชนบ้านท่าสองยาง
3.  บ้านกล้อทอ
4.  บ้านขุนห้วยช่องแคบ
5.  บ้านถ้ำผาโด้
6.  บ้านปูแป้
7.  บ้านร่มเกล้า 2
8.  บ้านร่มเกล้า 3
9.  บ้านวังผา
10.  บ้านห้วยไม้แป้น
11.  บ้านแม่กลองเก่า
12.  บ้านแม่กลองน้อย
13.  บ้านเซอทะ
14.  บ้านแม่จวาง
15.  บ้านแม่ปะใต้
16.  บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
17.  บ้านแม่อุสุวิทยา
18.  รวมไทยพัฒนา 4