1.  กลาโหมราชเสนา
2.  ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
3.  ชุมชนบ้านท่าสองยาง
4.  ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
5.  ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
6.  ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
7.  บ้านกล้อทอ
8.  บ้านขะเนจื้อ
9.  บ้านขุนห้วยนกแล
10.  บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
11.  บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
12.  บ้านจกปก
13.  บ้านทุ่งมะขามป้อม
14.  บ้านธงชัย
15.  บ้านน้ำดิบ
16.  บ้านนุเซะโปล้
17.  บ้านป่าไร่เหนือ
18.  บ้านป่าไร่
19.  บ้านพะละ
20.  บ้านป่าคาใหม่
21.  บ้านพะเด๊ะ
22.  บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
23.  บ้านร่มเกล้า 2
24.  บ้านยะพอ
25.  บ้านร่มเกล้า 3
26.  บ้านร่มเกล้า 4
27.  บ้านหนองบัว
28.  บ้านวาเล่ย์
29.  บ้านสันป่าไร่
30.  บ้านหนองหลวง
31.  บ้านหมื่นฤาชัย
32.  บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
33.  บ้านห้วยปลาหลด
34.  บ้านห้วยม่วง
35.  บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
36.  บ้านหัวฝาย
37.  บ้านห้วยโป่ง
38.  บ้านเจดีย์โคะ
39.  บ้านอู่หู่
40.  บ้านแม่กลองเก่า
41.  บ้านแม่กาษา
42.  บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
43.  บ้านแม่จวาง
44.  บ้านแม่กุเหนือ
45.  บ้านแม่ตาวแพะ
46.  บ้านแม่ตาว
47.  บ้านแม่ตื่น
48.  บ้านแม่พลู
49.  บ้านแม่ตาวใหม่
50.  บ้านแม่ระมาดน้อย
51.  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
52.  บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
53.  บ้านแม่ระเมิง
54.  บ้านแม่สละเหนือ
55.  บ้านแม่สละ
56.  บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
57.  บ้านแม่ออกผารู
58.  บ้านแม่อุสุวิทยา
59.  บ้านไม้กะพง
60.  รวมไทยพัฒนา 1
61.  ป่าไม้อุทิศ 4
62.  รวมไทยพัฒนา 2
63.  รวมไทยพัฒนา 5
64.  บ้านแม่วะหลวง
65.  ห้วยน้ำนักวิทยา
66.  แม่สอด
67.  ไทยราษฎร์คีรี
68.  ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย