1.  ขุนห้วยบ้านรุ่ง
2.  ชุมชนบ้านอุ้มผาง
3.  ชุมชนบ้านพบพระ
4.  ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
5.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
6.  ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
7.  ญาณวิศิษฎ์
8.  บ้านขุนห้วยช่องแคบ
9.  บ้านค้างภิบาล
10.  บ้านช่องแคบ
11.  บ้านถ้ำผาโด้
12.  บ้านทีกะเป่อ
13.  บ้านต้นผึ้ง
14.  บ้านท่าอาจ
15.  บ้านทุ่งถ้ำ
16.  บ้านน้ำหอม
17.  บ้านปรอผาโด้
18.  บ้านปางส้าน
19.  บ้านปูเต้อ
20.  บ้านปูแป้
21.  บ้านมอเกอ
22.  บ้านวังตะเคียน
23.  บ้านวังผา
24.  บ้านสามหมื่น
25.  บ้านห้วยนกกก
26.  บ้านห้วยกะโหลก
27.  บ้านห้วยบง
28.  บ้านห้วยนกแล
29.  บ้านห้วยไม้แป้น
30.  บ้านห้วยหินฝน
31.  บ้านแม่กลองน้อย
32.  บ้านแม่กลองใหม่
33.  บ้านเซอทะ
34.  บ้านแม่กื้ดสามท่า
35.  บ้านแม่กุหลวง
36.  บ้านแม่จะเราสองแคว
37.  บ้านแม่ตาวใต้
38.  บ้านแม่ปะ
39.  บ้านแม่ปะเหนือ
40.  บ้านแม่ปะใต้
41.  บ้านแม่ละเมา
42.  บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
43.  บ้านแม่อมกิ
44.  บ้านแม่โกนเกน
45.  บ้านแม่โพ
46.  รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
47.  รวมไทยพัฒนา 4
48.  รวมไทยพัฒนา 3
49.  รวมไทยพัฒนา 6
50.  วัดสว่างอารมณ์
51.  สามัคคีวิทยา
52.  ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
53.  อรุณเมธา