1.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
2.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
3.  บ้านเนินตาแมว
4.  วัดไทรทอง