1.  บ้านคลองแอ่ง
2.  บ้านคลองใหญ่
3.  บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
4.  บ้านทุ่งไก่ดัก
5.  บ้านหนองบัว
6.  บ้านเกษมสุข
7.  บ้านเจียรพัฒนา
8.  บ้านเนินตาแมว
9.  บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
10.  บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
11.  วัดดินแดง
12.  วัดตาพลาย
13.  วัดประณีต
14.  วัดสุวรรณมงคล
15.  วัดแหลมกลัด
16.  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
17.  วัดแหลมหิน