1.  คลองขวาง
2.  คีรีศรีสาครวิทยา
3.  ชุมชนวัดบ่อไร่
4.  ชุมชนบ้านเขาสมิง
5.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
6.  ชุมชนบ้านตากแว้ง
7.  ชุมชนวัดอ่าวช่อ
8.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
9.  บ้านคลองจาก
10.  บ้านคลองประทุน
11.  บ้านคลองพร้าว
12.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
13.  บ้านคลองมะนาว
14.  บ้านคลองเจ้า
15.  บ้านคลองมะขาม
16.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
17.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
18.  บ้านดงกลาง
19.  บ้านดอนสูง
20.  บ้านจัดสรร
21.  บ้านด่านชุมพล
22.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
23.  บ้านตาหนึก
24.  บ้านนาเกลือ
25.  บ้านท่าประดู่
26.  บ้านบางปรง
27.  บ้านธรรมชาติล่าง
28.  บ้านบางเบ้า
29.  บ้านปะอา
30.  บ้านปะเดา
31.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
32.  บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
33.  บ้านมณฑล
34.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
35.  บ้านมะนาว
36.  บ้านหนองม่วง
37.  บ้านสวนใน
38.  บ้านสระใหญ่
39.  บ้านหนองบอน
40.  บ้านห้วงพัฒนา
41.  บ้านอ่างกะป่อง
42.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
43.  บ้านหาดเล็ก
44.  บ้านอ่าวตาลคู่
45.  บ้านอ่าวพร้าว
46.  บ้านเนินตาล
47.  บ้านเนินตะบก
48.  บ้านเนินดินแดง
49.  บ้านแหลมพร้าว
50.  บ้านโขดทราย
51.  บ้านโป่ง
52.  บ้านเปร็ดใน
53.  บ้านไร่ป่า
54.  วัดคลองขุด
55.  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
56.  วัดฆ้อ
57.  วัดช้างทูน
58.  วัดตะกาง
59.  วัดทองธรรมชาติ
60.  วัดท่าหาด
61.  วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
62.  วัดบางปรือ
63.  วัดบางปิดบน
64.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
65.  วัดวรุณดิตถาราม
66.  วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
67.  วัดพนมพริก
68.  วัดวัชคามคชทวีป
69.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
70.  วัดสลัก
71.  วัดสลักเพชร
72.  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
73.  วัดสะพานหิน
74.  วัดหนองคันทรง
75.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
76.  วัดห้วงน้ำขาว
77.  วัดห้วงโสม
78.  วัดเสนาณรงค์
79.  วัดอ่าวใหญ่
80.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
81.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
82.  อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
83.  วัดไทรทอง
84.  อนุบาลวัดคลองใหญ่
85.  อนุบาลเกาะกูด
86.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
87.  อัมพรจินตกานนท์
88.  อนุบาลตราด
89.  เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
90.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
91.  อนุบาลเกาะช้าง