1.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
2.  วัดวัชคามคชทวีป
3.  วัดสุวรรณมงคล