1.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
2.  บ้านเนินตาแมว
3.  บ้านโขดทราย
4.  บ้านเปร็ดใน
5.  วัดตะกาง
6.  อัมพรจินตกานนท์