1.  ชุมชนวัดบ่อไร่
2.  ชุมชนบ้านตากแว้ง
3.  ชุมชนวัดอ่าวช่อ
4.  บ้านคลองพร้าว
5.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
6.  บ้านคลองมะขาม
7.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
8.  บ้านคลองใหญ่
9.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
10.  บ้านดอนสูง
11.  บ้านจัดสรร
12.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
13.  บ้านธรรมชาติล่าง
14.  บ้านบางเบ้า
15.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
16.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
17.  บ้านหนองบัว
18.  บ้านหนองบอน
19.  บ้านห้วงพัฒนา
20.  บ้านอ่าวตาลคู่
21.  บ้านอ่าวพร้าว
22.  บ้านเจียรพัฒนา
23.  บ้านเนินดินแดง
24.  บ้านเปร็ดใน
25.  บ้านไร่ป่า
26.  วัดคลองขุด
27.  วัดฆ้อ
28.  วัดทองธรรมชาติ
29.  วัดบางปิดบน
30.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
31.  วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
32.  วัดวัชคามคชทวีป
33.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
34.  วัดสลักเพชร
35.  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
36.  วัดหนองคันทรง
37.  วัดห้วงน้ำขาว
38.  วัดเสนาณรงค์
39.  วัดอ่าวใหญ่
40.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
41.  วัดแหลมหิน
42.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
43.  วัดไทรทอง
44.  อนุบาลเกาะกูด
45.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)