1.  คลองขวาง
2.  คีรีศรีสาครวิทยา
3.  ชุมชนบ้านเขาสมิง
4.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
5.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
6.  บ้านคลองจาก
7.  บ้านคลองประทุน
8.  บ้านคลองมะนาว
9.  บ้านคลองเจ้า
10.  บ้านคลองแอ่ง
11.  บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
12.  บ้านดงกลาง
13.  บ้านด่านชุมพล
14.  บ้านตาหนึก
15.  บ้านท่าประดู่
16.  บ้านปะอา
17.  บ้านปะเดา
18.  บ้านมะนาว
19.  บ้านสระใหญ่
20.  บ้านเกษมสุข
21.  บ้านหาดเล็ก
22.  บ้านเนินตาล
23.  บ้านเนินตะบก
24.  บ้านเนินตาแมว
25.  บ้านโขดทราย
26.  บ้านโป่ง
27.  บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
28.  วัดช้างทูน
29.  วัดตะกาง
30.  วัดตาพลาย
31.  วัดวรุณดิตถาราม
32.  วัดพนมพริก
33.  วัดสลัก
34.  วัดสะพานหิน
35.  วัดแหลมกลัด
36.  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
37.  อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
38.  อนุบาลวัดคลองใหญ่
39.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
40.  อัมพรจินตกานนท์
41.  อนุบาลตราด
42.  เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
43.  อนุบาลเกาะช้าง