1.  บ้านทุ่งไก่ดัก
2.  บ้านนาเกลือ
3.  บ้านบางปรง
4.  บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
5.  บ้านมณฑล
6.  บ้านหนองม่วง
7.  บ้านสวนใน
8.  บ้านอ่างกะป่อง
9.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
10.  บ้านแหลมพร้าว
11.  บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
12.  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
13.  วัดดินแดง
14.  วัดท่าหาด
15.  วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
16.  วัดบางปรือ
17.  วัดประณีต
18.  วัดสุวรรณมงคล
19.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
20.  วัดห้วงโสม