1.  บ้านด่านชุมพล
2.  บ้านธรรมชาติล่าง
3.  บ้านปะเดา
4.  บ้านมณฑล
5.  บ้านมะนาว
6.  บ้านห้วงพัฒนา
7.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
8.  บ้านหาดเล็ก
9.  บ้านอ่าวตาลคู่
10.  บ้านเนินดินแดง
11.  บ้านโป่ง
12.  วัดดินแดง
13.  วัดตะกาง
14.  วัดทองธรรมชาติ
15.  วัดบางปิดบน
16.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
17.  วัดพนมพริก
18.  อัมพรจินตกานนท์
19.  เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
20.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)