1.  คลองขวาง
2.  คีรีศรีสาครวิทยา
3.  ชุมชนวัดบ่อไร่
4.  ชุมชนบ้านเขาสมิง
5.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
6.  ชุมชนบ้านตากแว้ง
7.  ชุมชนวัดอ่าวช่อ
8.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
9.  บ้านคลองจาก
10.  บ้านคลองประทุน
11.  บ้านคลองพร้าว
12.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
13.  บ้านคลองมะนาว
14.  บ้านคลองเจ้า
15.  บ้านคลองมะขาม
16.  บ้านคลองแอ่ง
17.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
18.  บ้านคลองใหญ่
19.  บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
20.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
21.  บ้านดงกลาง
22.  บ้านดอนสูง
23.  บ้านจัดสรร
24.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
25.  บ้านตาหนึก
26.  บ้านทุ่งไก่ดัก
27.  บ้านนาเกลือ
28.  บ้านท่าประดู่
29.  บ้านบางปรง
30.  บ้านบางเบ้า
31.  บ้านปะอา
32.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
33.  บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
34.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
35.  บ้านหนองบัว
36.  บ้านหนองม่วง
37.  บ้านสวนใน
38.  บ้านสระใหญ่
39.  บ้านหนองบอน
40.  บ้านอ่างกะป่อง
41.  บ้านเกษมสุข
42.  บ้านอ่าวพร้าว
43.  บ้านเจียรพัฒนา
44.  บ้านเนินตาล
45.  บ้านเนินตะบก
46.  บ้านเนินตาแมว
47.  บ้านแหลมพร้าว
48.  บ้านโขดทราย
49.  บ้านเปร็ดใน
50.  บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
51.  บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
52.  บ้านไร่ป่า
53.  วัดคลองขุด
54.  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
55.  วัดฆ้อ
56.  วัดช้างทูน
57.  วัดตาพลาย
58.  วัดท่าหาด
59.  วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
60.  วัดบางปรือ
61.  วัดประณีต
62.  วัดวรุณดิตถาราม
63.  วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
64.  วัดวัชคามคชทวีป
65.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
66.  วัดสลัก
67.  วัดสลักเพชร
68.  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
69.  วัดสุวรรณมงคล
70.  วัดสะพานหิน
71.  วัดหนองคันทรง
72.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
73.  วัดห้วงน้ำขาว
74.  วัดห้วงโสม
75.  วัดเสนาณรงค์
76.  วัดแหลมกลัด
77.  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
78.  วัดอ่าวใหญ่
79.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
80.  วัดแหลมหิน
81.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
82.  อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
83.  วัดไทรทอง
84.  อนุบาลวัดคลองใหญ่
85.  อนุบาลเกาะกูด
86.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
87.  อนุบาลตราด
88.  อนุบาลเกาะช้าง