1.  บ้านคลองจาก
2.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
3.  วัดตะกาง
4.  วัดตาพลาย
5.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
6.  วัดวัชคามคชทวีป
7.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
8.  วัดหนองคันทรง
9.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
10.  อนุบาลเกาะช้าง