1.  คลองขวาง
2.  ชุมชนบ้านเขาสมิง
3.  บ้านคลองประทุน
4.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
5.  บ้านตาหนึก
6.  บ้านทุ่งไก่ดัก
7.  บ้านบางปรง
8.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
9.  บ้านมะนาว
10.  บ้านสระใหญ่
11.  บ้านหาดเล็ก
12.  บ้านอ่าวตาลคู่
13.  บ้านเจียรพัฒนา
14.  วัดฆ้อ
15.  วัดบางปรือ
16.  วัดบางปิดบน
17.  วัดประณีต
18.  วัดพนมพริก
19.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
20.  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
21.  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
22.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
23.  อนุบาลวัดคลองใหญ่
24.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
25.  เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
26.  อนุบาลเกาะช้าง