1.  คีรีศรีสาครวิทยา
2.  ชุมชนวัดบ่อไร่
3.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
4.  ชุมชนบ้านตากแว้ง
5.  ชุมชนวัดอ่าวช่อ
6.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
7.  บ้านคลองจาก
8.  บ้านคลองพร้าว
9.  บ้านคลองมะนาว
10.  บ้านคลองเจ้า
11.  บ้านคลองมะขาม
12.  บ้านคลองแอ่ง
13.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
14.  บ้านคลองใหญ่
15.  บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
16.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
17.  บ้านดงกลาง
18.  บ้านดอนสูง
19.  บ้านจัดสรร
20.  บ้านด่านชุมพล
21.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
22.  บ้านนาเกลือ
23.  บ้านท่าประดู่
24.  บ้านธรรมชาติล่าง
25.  บ้านบางเบ้า
26.  บ้านปะอา
27.  บ้านปะเดา
28.  บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
29.  บ้านมณฑล
30.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
31.  บ้านหนองบัว
32.  บ้านหนองม่วง
33.  บ้านสวนใน
34.  บ้านหนองบอน
35.  บ้านห้วงพัฒนา
36.  บ้านอ่างกะป่อง
37.  บ้านเกษมสุข
38.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
39.  บ้านอ่าวพร้าว
40.  บ้านเนินตาล
41.  บ้านเนินตะบก
42.  บ้านเนินตาแมว
43.  บ้านเนินดินแดง
44.  บ้านแหลมพร้าว
45.  บ้านโขดทราย
46.  บ้านโป่ง
47.  บ้านเปร็ดใน
48.  บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
49.  บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
50.  บ้านไร่ป่า
51.  วัดคลองขุด
52.  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
53.  วัดช้างทูน
54.  วัดดินแดง
55.  วัดตะกาง
56.  วัดทองธรรมชาติ
57.  วัดตาพลาย
58.  วัดท่าหาด
59.  วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
60.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
61.  วัดวรุณดิตถาราม
62.  วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
63.  วัดวัชคามคชทวีป
64.  วัดสลัก
65.  วัดสลักเพชร
66.  วัดสุวรรณมงคล
67.  วัดสะพานหิน
68.  วัดหนองคันทรง
69.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
70.  วัดห้วงน้ำขาว
71.  วัดห้วงโสม
72.  วัดเสนาณรงค์
73.  วัดแหลมกลัด
74.  วัดอ่าวใหญ่
75.  วัดแหลมหิน
76.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
77.  อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
78.  วัดไทรทอง
79.  อนุบาลเกาะกูด
80.  อัมพรจินตกานนท์
81.  อนุบาลตราด
82.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)